UTENOS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

VEIKLOS APRAŠAS

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE TARNYBĄ

 

Pavadinimas: Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba /Pedagogical Psychological Service/

Adresas: Aukštakalnio g. 5, LT – 28151 Utena

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas / faksas - (8 3) 896 1546; 8 615 11 670

Interneto svetainė: http://ppt.utena.lm.lt

Institucijų grupė: Švietimo pagalbos įstaigos. Kodas 3150 

Institucijų  tipas: Pedagoginė psichologinė tarnyba. Kodas 3151

Direktorius:  logopedė, laikinai vykdanti direktoriaus pareigas Rita Špokienė

II. Tarnybos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Vizija: Šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir partnerystei įstaiga, kurios profesionali specialistų komanda naujausių metodų ir šiuolaikinių technologijų pagalba sprendžia mokinių ugdymo (si) ir psichologines problemas.

Misija:  Teikti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai, sprendžiant ugdytinio psichologines ir ugdymo(si) problemas.

Tikslas: didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą konsultacinę, informacinę  pagalbą  mokykloms bei mokytojams.

Uždaviniai:

1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą

 

III. SPECIALISTŲ PASLAUGOS:

Psichologas - įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.

Logopedas – įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių  (vaikų) ugdymo klausimais.

Specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.

Tiflopedagogas -  teikia specialiąją tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/ rūpintojus), mokytojus, specialistus.

Surdopedagogas - teikia specialiąją surdopedagoginę pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems mokiniams, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, konsultuoja jų tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus, specialistus.

Gydytojas (neurologas) - išaiškina vaikų ir jaunuolių iki 21 m. amžiaus raidos sutrikimus ir mokymosi negalių medicinines priežastis, padeda tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams spręsti su mokymosi negalėmis susijusias medicinines vaiko  problemas.

Tarnyba dirba:

I. 8.00 - 18.00 val.

II. 8.00 - 17.45 val.

III. 7.30 - 18.00 val.

IV. 8.00- 17.00 val.

V. 8.00 - 17.00 val.

Pietų pertrauka - 12.00 - 12.45 val.

Specialistai dirba pagal individualų darbo grafiką. Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos.  Mokamas pedagoginio psichologinio įvertinimo paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis  Tarnyba teikia klientams tų įstaigų,  kurių steigėja nėra savivaldybė.

 

IV. KREIPIMOSI Į TARNYBĄ TVARKA

Kreipimosi į Tarnybą tvarką rasite meniu skiltyje skyrelyje „Paslaugos“. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos specialistų atliktu asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu, jo specialieji ugdymosi poreikiai gali būti vertinami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre Vilniuje. 

Informaciją apie tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti internete adresu: www.sppc.lt

 

V. TARNYBOS DIREKTORIUS IR SPECIALISTAI

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigybė ir kvalifikacinė kategorija

1.

 

 

 

 

2.

Dalia Laurinavičienė

Aukštasis

Psichologė

Psichologė,

I kvalifikacinė

kategorija

3.

Skaidrė Kučinskienė

Aukštasis

Psichologijos magistrė

Psichologė,

II kvalifikacinė kategorija

4.

Iliuminata Gaigalaitė

Aukštasis

Psichologė, socialinių mokslų edukologijos magistrė

Psichologė,

IV kvalifikacinė

kategorija

5.

Jurgita Bareišienė

 

Aukštasis

Socialinė pedagogė – psichologė;

psichologijos magistrė

Psichologė

IV kvalifikacinė kategorija

 

6.

Birutė Kaušylienė

Aukštasis

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė

Logopedė - metodininkė

7.

Danutė Bertašiūtė

Aukštasis

Pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė

Spec. pedagogė

metodininkė

8.

Rita Špokienė

Aukštasis

Specialioji pedagogė ir logopedė

Logopedė - metodininkė

9.

Rasa Bakšienė

Aukštasis

Tiflopedagogė

Vyr. tiflopedagogė

10.

Vilma Kranauskienė

Aukštasis

Pagalbinių klasių mokytoja ir ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogė;

surdologė ir logopedė; edukologijos (andragogikos) magistrė

 Surdopedagogė - metodininkė

10.

Vyda Joana Andreikėnienė

Aukštasis

Gydytoja (neurologė) Gydytoja (neurologė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS VERTYBĖS IR TRADICIJOS

Tarnybos darbuotojai dalyvauja kuriant įstaigos viziją, tikslus ir uždavinius, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą bei kuriamą Tarnybos įvaizdį. Bendruomenės narių veikla grindžiama komandinio bendradarbiavimo principu, vyrauja pagarba vienas kitam. Specialistai kultūringai bendrauja su klientais, suprasdami, jog teikiamos pagalbos esmė – santykis tarp specialisto ir kliento. Jis grindžiamas besąlygiška pagarba ir asmens vertingumo pripažinimu, lygybe ir atsakomybės pasidalijimu, psichologinio saugumo ir laisvės atmosfera.

Tarnybos specialistai pripažįsta kiekvieno asmens unikalumą, todėl visos problemos ir sunkumai nagrinėjami kaip unikalūs. Teikiama pagalba grindžiama besikreipiančiojo laisva valia ir apsisprendimu, suvokiant, kad bet kokia prievarta, spaudimas ar įtaiga nesuderinami su pagalbos esme.

Pagal tradiciją rotacijos principu tarp Utenos regiono Pedagoginių psichologinių tarnybų kartą metuose vyksta  Regioninės darbo grupės susitikimas (metodinė diena), kurio metu visi specialistai dalijasi darbo patirtimi bei sprendžia svarbius klausimus. Taip pat Tarnyba dalyvauja regioninės grupės Panevėžyje veikloje.

Tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su rajono ugdymo įstaigomis, Utenos vaiko teisių apsaugos skyriumi, Utenos socialinės paramos ir ugdymo centru, Utenos kolegijos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetu, Psichikos sveikatos centru bei Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, siekiant kuo profesionaliau suteikti reikiamą pagalbą.