Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

 

ĮVERTINIMAS. Įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, išskirtinius gabumus. Teikia rekomendacijas dėl tolesnio ugdymo ir psichologinės pagalbos.

 

KONSULTAVIMAS. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Teikia individualias ir grupines konsultacijas vaikams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaikų psichologinių problemų (bendravimo, emocijų, elgesio, krizių, mokymosi ir asmenybės) bei profesinio tinkamumo.

 

ŠVIETIMAS. Veda seminarus mokyklų bendruomenėms, skaito paskaitas, rašo straipsnius, formuojant mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

 

METODINĖ PAGALBA.  Teikia metodinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

 

PREVENCIJA. Analizuoja vaikų problemas, inicijuoja, rengia ir įgyvendina programas, padedančias išvengti pedagoginių ir psichologinių problemų

 

ORGANIZAVIMAS. Kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir / ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.

 

TYRIMAI.  Atlieka  psichologinius - sociologinius tyrimus mokyklose.